Bill Data Extraction

Trích xuất thông tin từ hoá đơn

Minh hoạ ứng dụng thực hiện rút trích thông tin từ ảnh chụp hoá đơn của cửa hàng Bách Hoá Xanh

B1: Tải lên ảnh chụp của hoá đơn
B2: Sử dụng thuật toán YOLO để kiểm tra xem có phải hoá đơn của Bách Hoá Xanh hay không? Nếu đúng, tiếp tục bước 3.
B3: Rút trích thông tin từ hoá đơn.